Waszak, Cynthia, Family Health International, Estados Unidos